سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 مــَن عـاشقت هــَستـَم … 

 

و تـا انتــَهاے ایـن دنیـاے پـُـر از تـُهـے

 

هـیچ کـارے بـه جـُـز دوسـت داشـتـَنـَت نـَـدارم

 

هـیچ دلـیلے بــَرای تـَنـها گـُذاشـتـَنت نــَدارم

 

هـیچ بــَهانه اے بــَراے از یـاد بـُردنــَت

 

حـَتـے بــَراے لـَحـظه اے نــَدارم…

مــَن عـاشقت هــَستـَم … 

 

و تـا انتــَهاے ایـن دنیـاے پـُـر از تـُهـے

 

هـیچ کـارے بـه جـُـز دوسـت داشـتـَنـَت نـَـدارم

 

هـیچ دلـیلے بــَرای تـَنـها گـُذاشـتـَنت نــَدارم

 

هـیچ بــَهانه اے بــَراے از یـاد بـُردنــَت

 

حـَتـے بــَراے لـَحـظه اے نــَدارم…

 


شنبه 93/12/2 7:31 عصر مارال